Hotline: +421 910 747 607

Riaditeľ odboru

Riaditeľ odboru

Vojenský historický ústav

Počet voľných pracovných miest:

1

Miesto výkonu práce:

 • Slovensko
  Bratislavský kraj
  okres Bratislava
  Bratislava-Ružinov
  Krajná 27
  82104


Google Maps

Kontaktná osoba:

 • Mgr. Miroslav Burčík
  Vedúci starší dôstojník – odborný špecialista VHÚ
  miroslav.burcik@vhu.sk, miroslav.burcik@mil.sk
  Súhlas so spracovaním osobných údajov
  tel.: +421248207707, +421960319007

Základná zložka mzdy (v hrubom):

883,50 € za mesiac

Dátum nástupu:

1. 9. 2019

Dátum pridania ponuky:

25. 4. 2019

Dátum poslednej aktualizácie:

10. 6. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer:

pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Informácie o sprostredkovaní:

Termín výberového konania:
22. 7. 2019
Informácie pre záujemcu:
Pokyny na vykonanie výberového konania:

1) Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
2) Bezúhonnosť
3) Kvalifikačné predpoklady
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b) Najmenej 3 roky praxe v riadiacej pozícii (výhodou v oblasti ekonomickej, personálnej, logistického zabezpečenia alebo správy majetku štátu),
c) Zákonné predpoklady pre získanie osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné,
d) Užívateľská znalosť práce s PC: MS Word, MS Excel, MS Outlook, SAP – výhodou (modul FI – Finančné účtovníctvo, HR – Ľudské zdroje, TOE – Organizačná štruktúra, MM – Materiálové účtovníctvo, BW – Výkazníctvo),
e) Znalosť zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť odborných právnych predpisov v oblasti pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ďalšie zákony a nariadenia súvisiace s výkonom funkcie.
f) Organizačné schopnosti.
Význam kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie, osobitných kvalifikačných predpokladov podľa osobitného predpisu, iných kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní pri rozhodovaní komisie o víťazovi výberového konania je stanovený ich poradím (čl. 1 ods. 3 písm. a) až f)

Zoznam požadovaných dokladov:
1) Stručný profesijný životopis,
2) Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
3) Osobný dotazník,
4) Posledné pracovné hodnotenie,
5) Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
6) Písomný súhlas uchádzača o tom, že Vojenský historický ústav môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho osobné údaje zlikvidované formou skartácie.

Termín podania písomnej žiadosti
1) Termín podania písomnej žiadosti o zaradení do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi (rozhodujúcim je dátum na odtlačku poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia písomnej žiadosti na sekretariáte riaditeľa Vojenského historického ústavu: do 8. júla 2019.
Adresa:
Vojenský historický ústav
Krajná č. 27
821 04 Bratislava
Obálku označiť: „Výberové konanie, Neotvárať“.
2) Predpokladaný termín uzavretia pracovného pomeru: 1. septembra 2019.
3) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v čl. 1 ods. 3 písm. a) až f) a predložil v stanovenom termíne požadované doklady (písomnosti) uvedené v čl. 2 ods. 1 až 6 výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Predpokladaný termín zaslania pozvánky na výberové konanie 12. júla 2019.
4) Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. Jula 2019 o 10:00 h vo Vojenskom historickom ústave, Krajná 27, Bratislava.
5) Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.

zdroj

Naše kontaktné údaje

Práca v zahraničí bez znalosti cudzieho jazyka‎

SlovBusiness Group s.r.o

811 01 Bratislava – Staré mesto, Špitálska 53

Telefón +421 910 747 607

Email: personallslovakia@gmail.com

Práca ihneď

Práca ihneď Doprava Logistika Slovensko, работа в словакии водитель

Aktuálne ponuky práce

Bezplatná inzercia pracovných ponúk

Nemecko Práca ihneď

Nemecko Práca ihneď